Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

A. O nás

Jsme firma zabývající se vývojem realitní aplikace a provozem realitních webů www.skladrealit.cz, www.skladrealit.sk, www.realitoo.com, vlastněná Kamilem Kolakowskim, IČ: 655 01 969, DIČ CZ7711115093, se sídlem 1. Máje 38, Olomouc 2, 772 00 Olomouc. V dalším textu budeme vystupovat jako správce nebo taky správce osobních údajů.

B. Pověřená osoba ochranou osobních údajů

Dosud nebyla majitelem pověřena žádná osoba ochranou osobních údajů, pro jakékoliv informace týkající se ochrany osobních údajů kontaktujte nás na GDPR@skladrealit.cz.

C. Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci zájmu o nemovitost, developerský projekt, či prodeji prodeji nemovitosti apod.), při uzavření smlouvy o užívání této služby. Zejména se jedná o tyto údaje, které nám poskytnete:
 1. jméno a příjmení
 2. kontaktní adresu
 3. emailovou adresu
 4. telefonní kontakt
 5. heslo (v kryptované podobě)
 6. další volitelné profilové údaje
 7. dále pak údaje síťového charakteru jako např. IP adresu, nebo cookies.
Na svých webových stránkách používáme algoritmy, které nám usnadní získat Vaši přibližnou polohu, abychom mohli přednostně nabízet nemovitosti z této lokality.

D. K čemu používáme Vaše osobní údaje

 1. k administraci Vašeho účtu
 2. k správnému zacílení inzerce a reklamy
 3. k zvyšování kvality naší aplikace
 4. k analýze využití našich služeb
 5. k zasílání obchodních sdělení

E. Přístup k Vašim osobním údajům

Vaše údaje jsou u nás velmi pečlivě chráněny. Neposkytujeme Vaše osobní data třetím stranám. Vaše kontaktní údaje jsou přístupné pouze na webech správce osobních údajů a pouze u jednotlivých Vašich inzerátu, tak jak jste je zadali při přidání inzerce či při registraci uživatele.

F. Přístup k Vašim údajům za specifických okolností

Za určitých podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

G. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (lokalita, typ nemovitosti atd.). Soubory cookie také používáme k zobrazování cílené on-line inzerce na webových serverech správce i jiných, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Cookies třetích stran (např. Google Analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Každý uživatel má možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že některé služby nebudou fungovat správně. Pokud máte v prohlížeči použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany webů správce. Používání cookies je možné zablokovat zde.

H. Doba po kterou osobní údaje uchováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete i před touto dobou odvolat zde. Upozorňujeme Vás, že po odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde do 12 měsíců k vymazání Vašich osobních údajů.

I. Kdy můžeme zpracovávat vaše údaje bez vašeho souhlasu

 1. při poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoliv podepsat);
 2. splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 3. zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost zpracování

Možnost a zákonnost zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

J. Způsoby zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

K. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: gdpr@skladrealit.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených platnými právními předpisy (např. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, - GDPR) nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje či pokud z jejího obsahu není zřejmé, co je jejím předmětem. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

L. Neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

M. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit
 3. právo požadovat omezení zpracování
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 5. právo požadovat přenesení údajů
 6. právo na přístup k osobním údajům
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 8. právo na výmaz osobních údajů v určitých případech
 9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

N. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou podobnou informaci máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

O. Kontaktní informace k ohledně ochrany osobních údajů

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte gdpr@skladrealit.cz či písemně na adrese: Kamil Kolakowski, 1. Máje 38, Olomouc 772 00. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.